menu
Drużyna Grodu Trzygłowa Trzygłów pokazy historyczne

STRUKTURA

Struktura Drużyny została ustalona niemal u samego początku istnienia. Przez 10 lat organizowała życie i działalność DGT. Nazywaliśmy ją Strukturą, Hierarchią, byliśmy z niej dumni, ale była ona też wzorem dla innych. Minęła jednak dekada, zmieniliśmy się my i zmieniły się warunki w jakich żyjemy i działamy. Zaskakująco te zmiany mogą dobrze odzwierciedlać zmiany statusu wojowników rzeczywistych drużyn wczesnośredniowiecznych. Wcześniejsza grupa złożona z młodszych ludzi, była tak jak niegdyś drużyna starsza, która mocno związana była z osobą przywódcy i niemal bezustannie przebywała w jego otoczeniu. Wraz z wiekiem i doświadczeniem wojownicy osiadli na swoich włościach i stali się arystokracją wojskową, która przybywa na wezwanie. Zawsze w DGT niezwykle trudno było osiągnąć status Witezia i tylko nieco łatwiej go utrzymać. Dziś okazuje się niemal niemożliwym wypełnić dawne wymagania.

W tym duchu przekształciliśmy też DGT. Uczyniliśmy to na propozycję wojewody decyzją Wiecu w dniu 11 grudnia 2010.

WOJEWODA

Na czele Drużyny * Grodu Trzygłowa stoi wojewoda (Igor Wojciechowic przez Normanów zwany Ingvarem), który decyduje o jej bieżących sprawach a także dowodzi podczas treningów i wszelkich wyjazdów, a należne jest mu zupełne posłuszeństwo.
Igor Wojciechowic
Igor Wojciechowic (Igor Górewicz)
Wojewodzina Dobrawa

Wojewodzina Dobrawa

Wojewodzina Dobrawa
(Magda Górewicz)

05.04.1976 - 26.05.2007

DRUŻYNNICY

Drużyna składa się z drużynników - witezi, którzy są, wraz z Radą Starszych, dla siebie wzajemnie drugami *. Tym pełnoprawnym wojownikom przysługuje posiadanie na czerwonym szczycie czarnego magicznego znaku. Wszyscy drugowie - witezie, czyli pełnoprawni wojownicy, tworzą Wiec Starszy. Wiec Starszy jest najwyższą władzą Grodu Trzygłowa i zatwierdza bądź odrzuca decyzję Rady Starszych co do przejścia Junaka do stanu druga - witezia. Na Wiecu drugowie - witezie mogą także poruszyć ważne dla nich sprawy, wnosić skargi. Wiec decyduje o usunięciu wiarołomnego, bądź niegodnego druga, czy junaka. Wiec zwołuje wojewoda wedle potrzeby, bądź na prośbę kogoś z drugów lub kobiet.

RADA STARSZYCH

Wcześniej: W zarządzaniu Drużyną Wojewodę wspiera Rada Starszych. Tworzą ją - poza Wojewodą - Starostowie*, czyli Witezie * górujący nad innymi doświadczeniem i zaangażowaniem. Do ich obowiązków należy m.in. zwoływanie Drużyny na bitwę, rozporządzanie wartami, zabezpieczenie logistyczne obozu. Rada Starszych ma charakter ciała doradczego, zwłaszcza w sprawach wydatkowania drużynnych funduszy oraz dotyczących przyjmowania nowych wojowników w poczet junaków, wydaje także opinię w sprawie przyjęcia junaka * w poczet witezi. Pierwotnie Starostami byli założycie Drużyny i to oni u zarania ustalili podstawowe Prawo Drużyny wraz z listą obowiązków i wymagań stawianych kandydatom do poszczególnych stopni. Spośród nich jednak - poza Wojewodą - do dziś jedynie Bondar stale zasiada w Radzie. W Radzie Starszych udział bierze także Wojewodzina, jako że była również współzałożycielem Drużyny. Jako kobieta, nie nosząc bowiem broni - co wyłącznie mężczyznom przystoi, ma głos jedynie w sprawach spoza dziedziny wojennego rzemiosła.

Teraz: W obecnym kształcie Rada Starszych nie odgrywa swojej wcześniejszej roli, a jej funkcję doradczą przejęli wszyscy Witezie.

DRUGOWIE - WITEZIE

Wcześniej: Drużyna składa się z drużynników - witezi, którzy są, wraz z Radą Starszych, dla siebie wzajemnie drugami *. Tym pełnoprawnym wojownikom przysługuje posiadanie na czerwonym szczycie czarnego magicznego znaku. Wszyscy drugowie - witezie, czyli pełnoprawni wojownicy, tworzą Wiec Starszy. Wiec Starszy jest najwyższą władzą Grodu Trzygłowa i zatwierdza bądź odrzuca decyzję Rady Starszych co do przejścia Junaka do stanu druga - witezia. Na Wiecu drugowie - witezie mogą także poruszyć ważne dla nich sprawy, wnosić skargi. Wiec decyduje o usunięciu wiarołomnego, bądź niegodnego druga, czy junaka. Wiec zwołuje wojewoda wedle potrzeby, bądź na prośbę kogoś z drugów lub kobiet.

Teraz: Odtąd Witezie, którzy dotychczas byli oddziałem nadwornym przekształceni zostali w rodzaj elitarnej grupy górującej doświadczeniem nad resztą Drużyny. Przejęli też rolę doradczą Rady Starszych.
Bondar
Bondar - starosta
(Marek Bednarek)
Spytymir
Spytymir - witeź (Mateusz Ostrowski)
Radosław Hubert
Radosław (Radosław Hubert)
Gościrad Sokół
Gościrad Sokół (Daniel Biesiadziński)
Jarosław
Jarosław (Jarosław Zińczuk)
Sieciech
Sieciech (Paweł Ławicki)
Odolan
Odolan (Rafał Meusiak)
Świętomir
Świętomir (Krzysiek Pardus)
Słońcesław
Słońcesław (Luke du Laic) (Anglia)
Ulv
Ulv (Grzegorz Kaczmarski)
Olafr
Olafr (Krystian Szczepański)
Cieszymir
Cieszymir (Michał Zinowik) - Podpłomyk :)
W historii Drużyny status witezia osiągneli jeszcze ludzie, których nie ma już wśród nas:
Zwierz - witeź-starosta;
Bartłomiej - witeź-starosta;
Światosław - witeź-starosta;
Tęgomir - witeź;
Bojmir - witeź;
Mścisław - witeź
Wojsław- witeź
Gunar - witeź
Przemysław - witeź

DRUGOWIE - JUNACY

Wcześniej: Zanim woj zostanie drugiem - witeziem najpierw musi być junakiem, czyli młodym wojem. Ma on prawo stawać do boju wraz z witeziami, ale nie ma prawa posiadać na swym szczycie żadnego znaku. Ma on też więcej obowiązków szczególnie podczas podbojów. Junak musi doskonalić swoje umiejętności, oraz dać świadectwo swojego posłuszeństwa wobec Wojewody i Starostów, oraz okazać wierność i oddanie Drużynnikom i Drużynie. Zdarza się i tak, że junakiem w naszej Drużynie stają się doświadczeni woje, którzy wcześniej pod innymi stanicami, albo i zgoła bez nich wojowali.

Teraz: Junacy nie są już kandydatami, ale Drużynnikami w pełnym tego słowa znaczeniu. O ich statusie świadczyć będą odpowiednie pierścienie, tak jak zawieszki Triglava o statusie Witezi. Junacy nie muszą już aspirować do miana Witezia. Wojewoda i Witezie natomiast na podstawie obserwacji wyłaniać będą tych Junaków, którzy powinni stać się Witeziami. Z jednej więc strony jest to ułatwienie w przyłączeniu się do Drużyny, z drugiej jednak zachowuje wysokie wymagania stawiane dla aspirujących do miana witezia. Jednocześnie znacznie trudniej będzie osiągną status Junaka, bowiem to oznaczać będzie stanie się Drużynnikiem - Drugiem! O statusie Junaka decydować będzie Wiec Witezi, który inaczej niż w przypadku mianowania na Witezia musi wyzbyć się subiektywnych ocen, a decydować wyłącznie na gruncie formalnych warunków i przydatności dla Drużyny. Takie rozwiązanie zachowuje elitarny charakter Drużyny w zmienionych warunkach.
Sporgniew
Sporgniew (Piotr Kumpin)
Sven
Sven
Dzik (Łukasz Mnich)
Dzik (Łukasz Mnich)
Rafał Jakubiłowicz
Rafał Jakubiłowicz
Joram Trysburg
Joram Trysburg (Holandia)
Marcin Psiuk
Marcin Psiuk
Krzysiek (Skiern)
Sambor (Krzysztof Cherek)
Aki (Paweł Burkiewicz)
Aki (Paweł Burkiewicz)
Mariusz Majuch
Mariusz Majuch

MIESZKAŃCY GRODU - ZBROJNI POZA DRUŻYNĄ, KOBIETY, DZIECI, RZEMIEŚLNICY

Poza wojami Gród Trzygłowa zasiedlają również kobiety - dziewki (panny) i białogłowy (zamężne), które najczęściej związane są z którymś z wojów oraz dzieci, a także wedle woli rzemieślnicy oraz wojowie nie należący do Drużyny. Wszyscy oni uznawani są za mieszkańców Grodu, ale nie należą do Drużyny właściwej.
Marta Walżyńska
Marta Walżyńska
Czcibor Igor Górewicz
Czcibor Igor Górewicz
syn i dziedzic wojewody
Michał Walczak
Michał Walczak
najemnik, woj, muzyk i gawędziarz (choć oficjalnie jest drużyny Srebro Peruna, to jako nasz najemnik i wieloletni przyjaciel działa z nami na codzień i na niezliczonych wyjazdach i projektach)
Sławomir
Sławomir (Sławomir Cichecki)
najemnik
Łukasz (Skiern.)
Kociebor (Łukasz Cendrowicz)
najemnik

Frank Wilke (Niemcy)
wieloletni przyjaciel drużyny, od 2010 roku oficjalnie najemnik

Borys (Maciej Zalewski)
najemnik

Rick Steekelenburg (Holandia)

Fenrir
najemny kapitan „Dobrawy”
Marek Piłaszewicz
Marek Piłaszewicz
Iwan
Iwan (Jan Zińczuk)
kowal
Ola Przedpełska
Ola Przedpełska
Baśka Pardus
Baśka Pardus
żona Świętomira
Baśka i Świętomir
Baśka i Świętomir
Dobrusia Pardus
Dobrusia Pardus
córka Świętomira
Magda Kaczmarska
Magda Kaczmarska
żona Ulva
Ewa Kaczmarska
Ewa Kaczmarska
córka Ulva
Paulina Niedzielska
Paulina Niedzielska

Ala Majuch (żona Mariusza)

Rosława (Żaneta Chabasińska)

Sonia Ślusarczyk

MŁÓDŹ - OTROKI

Młodzieńcy, lub i mężczyźni, którzy dopiero rozpoczynają swoją drogę w dawnym świecie i chcą się przyłączyć do drużyny zasilają szeregi młodzi. Młódź , inaczej można nazwać otrokami, co dla Słowian oznaczało zarówno dziecko, jak i niewolnego, czyli osobę która była niesamodzielną nad którą roztaczała się opieka wolnego.

Ze względu na zbyt młody wiek lub staż nie są oni członkami Drużyny ani Junakami. Oznacza to, że są częściowo poza strukturą, aż do momentu, gdy nie poznają Drużyny i praw w niej panujących oraz zdobędą podstawowe wyposażenie. Wówczas mogą być uznani za Junaków. Jednak nawet zanim to nastąpi otroki mają obowiązek uczestniczyć w treningach oraz okazywać szacunek i posłuszeństwo drużynnikom. Podczas treningów i pokazów muszą wykonywać różne obowiązki związane z obozem itp.

Obecnie wśród otroków znajdują się m.in. Kajtek, Borzysław, Kisiel, Siwy, Czarek

Wśród młodzi i junaków bardzo wielu już było, ale ci co nie są już z nami nie dokonali jeszcze czynów, dzięki którym echa ich imion odbijać się miały w wieczności. Nie warto więc ich imion wypowiadać.

Wszyscy wojowie niezależnie od statusu podobnie jak inni mieszkańcy grodu tworzą wspólnie Wiec Młodszy, w którym brać udział mogą także kobiety, ale tylko w dyskusji o sprawach poza-wojskowych. Nawet jednak na wiecu zakres praw zależy od pozycji w Drużynie, najmłodsi słuchają.


© Trzygłów - Pokazy Historyczne Igor D. Górewicz, Grafika: Marek Piłaszewicz